Biểu đồ lịch sử giá vàng

Biểu đồ tự động cập nhật mỗi 30 giây (theo GoldPrice.org)

Thay đổi giá vàng (theo năm)

[Thao luan them tai Giavang.com.vn- Cong dong mua ban vang Viet Nam]

30 Day Gold Price History in USD per Ounce - tự động cập nhật mỗi 30 giây

[Thao luan them tai Giavang.com.vn- Cong dong mua ban vang Viet Nam]

60 Day Gold Price History in USD per Ounce - tự động cập nhật mỗi 30 giây

[Thao luan them tai Giavang.com.vn- Cong dong mua ban vang Viet Nam]

6 month Gold Price History in USD per Ounce - tự động cập nhật mỗi 30 giây

[Thao luan them tai Giavang.com.vn- Cong dong mua ban vang Viet Nam]

1 year gold price history in US Dollars per ounce - tự động cập nhật mỗi 30 giây

[Thao luan them tai Giavang.com.vn- Cong dong mua ban vang Viet Nam]

2 year gold price history in US Dollars per ounce - tự động cập nhật mỗi 30 giây

[Thao luan them tai Giavang.com.vn- Cong dong mua ban vang Viet Nam]

5 year gold price history in US Dollars per ounce - tự động cập nhật mỗi 30 giây

[Thao luan them tai Giavang.com.vn- Cong dong mua ban vang Viet Nam]

10 year gold price history in US Dollars per ounce - tự động cập nhật mỗi 30 giây

[Thao luan them tai Giavang.com.vn- Cong dong mua ban vang Viet Nam]

15 year gold price history in US Dollars per ounce - tự động cập nhật mỗi 30 giây

[Thao luan them tai Giavang.com.vn- Cong dong mua ban vang Viet Nam]

20 year gold price history in US Dollars per ounce - tự động cập nhật mỗi 30 giây

[Thao luan them tai Giavang.com.vn- Cong dong mua ban vang Viet Nam]

37 year gold price history in US Dollars per ounce - tự động cập nhật mỗi 30 giây

[Thao luan them tai Giavang.com.vn- Cong dong mua ban vang Viet Nam]